Компетентнісний підхід як цільова орієнтація освітнього процесу в Новій українській школі

«Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці», – сказано в Концепції Нової української школи.

   Компетентнісний підхід означає спрямованість навчального процесу на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей кожного учня. Результатом такого процесу має стати формування загальної компетентності, що є інтегрованою характеристикою особистості, яка включає знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі. Реалізація проголошеного концепцією Нова українська школа компетентнісного підходу в навчанні має враховувати особистісні інтереси учнів і забезпечувати розвиток передусім необхідних у реальному житті ключових компетентностей.

Першою в переліку 10-ти ключових компетентностей Нової української школи названо «спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування».

Основним завданням освітнього процесу є забезпечення активної позиції учня в набутті особистісних, а через них  і суспільно значущих цінностей. Школяр має розуміти, які знання й уміння допоможуть йому досягти успіхів, правильно побудувати стосунки з людьми та гідно виконувати важливі для нього соціальні ролі: сина, брата, друга, школяра, громадянина, патріота та ін.

В основу уроків має бути покладено компетентнісно орієнтовані завдання (КОЗ). КОЗ – це діяльнісне завдання, яке дає змогу розвивати універсальні загальнонавчальні компетентності, вимагаючи застосування накопичених знань у практичній діяльності для вирішення конкретної навчальної проблеми. Підґрунтям для виконання таких завдань є предметні вміння, вміння працювати з інформацією, дослідницькі вміння, комунікативні вміння. Саме компетентнісно орієнтовані завдання є структурними елементами моделі процесу навчання, в основі якого – особистісні цінності школярів, їхні інтереси, здатність до самостійного прийняття рішень.

Н.М.Дика, О.П.Глазова. Моделювання уроків української мови на засадах компетентнісного підходу в навчанні: презентація

Компетентнісно орієнтовані завдання не слід сплутувати з широко використовуваними на уроках української мови ситуативно-комунікативними завданнями. Ситуативні завдання є проміжним етапом між засвоєнням учнями теоретичних знань і формуванням умінь і навичок практичного використання таких знань у повсякденних життєвих ситуаціях. Головне для таких завдань – формування вмінь орієнтуватися в уявній або умовній ситуації спілкування, добирати відповідні до мети й умов спілкування мовні засоби. Крім того, виконання таких справ сприяє формуванню не лише комунікативних умінь учнів, а й навичок культури спілкування, засвоєнню правил етикету.

Компетентнісно орієнтовані завдання вирізняються передовсім тим, що передбачають пошукову діяльність учнів, реалізацію способів самостійної, парної, групової дослідницької діяльності, створення умов для формування предметних і ключових компетентностей.

Дика Н. М., Глазова О.П. Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісного підходу. НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ) ВИПУСК № 3-4 (56-57), 2018  N_Dyka_O_Glazova_КОМП ПІДХІД_NPOTP_5-6_IPPO.pdf

Або: N_Dyka_O_Glazova_NPOTP_5-6_IPPO.pdf (kubg.edu.ua)

Дика Н. М. Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції Нової української школи. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 294–297.

Бібік Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 47–58. URL: http://lib.iitta.gov.ua/9772/1/10-35-1-PB%20%281%29.pdf

Савченко О. Я. Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми. Рідна школа. 2014. № 4–5. С. 12–16. Савченко О. – Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми (2014) (irbis-nbuv.gov.ua)


Психолого-педагогічні особливості розвитку художньо-образного мислення учнів підліткового віку
У статті проаналізовані певні психолого-педагогічні аспекти розвитку художньо-образного мислення у процесі навчання літератури учнів молодшого та старшого підліткового віку. Охарактеризовано окремі позитивні психологічні зміни, що відбуваються у підлітковому віці на різних стадіях, і мають безпосередній вплив на розвиток художньо-образного мислення учнів
( саморегуляція, пам’ять, уява, емоційна сфера, образне узагальнення, образна конкретизація тощо).

Cвітлана Сафарян. Психолого-педагогічні особливості розвитку художньо-образного мислення учнів підліткового віку