Мовна особистість та різні підходи до її вивчення

Людина сприймає світ так,
як вона про це говорить.
Іриней Ліонський

Уперше термін мовна особистість було вжито в 1930 р. мовознавцем В.В.Виноградовим. Значний внесок у вивчення мовної особистості зроблено лінгвістом Ю.М.Карауловим, який під мовною особистістю розуміє «сукупність здібностей і характеристик людини, які зумовлюють створення нею мовних творів (текстів)», що розрізняються ступенем структурно-мовної складності, глибиною й точністю відображення дійсності, визначеною мовною спрямованістю.
Мовна особистість – носій мови, який: добре володіє системою лінгвістичних знань, здійснює мовленнєву діяльність, має навички активної роботи зі словом, дбає про мову і сприяє її розвитку.
Дивіться також: Мовна особистість інформаційної доби.
У лінгводидактиці виділилося три підходи до формування мовної особистості. Один з них базується на трирівневій організації мовної особистості; другий спирається на сукупність умінь, чи готовностей, мовної особистості до здійснення різних видів мовно-мислительної діяльності і виконання різних комунікативних ролей; третій становить досить опрацьовану спробу відтворення мовної особистості у тривимірному просторі а) даних про рівневу структуру мови (фонетика, граматика, лексика), б) типів мовної діяльності (говоріння, слухання, письмо, читання), в) ступенів оволодіння мовою.
Як бачимо, чинна шкільна програма навчання мови базується на третьому підході.
Мовну особистість оцінюють відповідно до її інтелектуального рівня, особливостей мисленнєвої діяльності, поглядів на світ, способів оволодіння знаннями й уміннями мовного спілкування.
Читайте також: О.Ходацька. Яка вона, мовна особистість інформаційної доби?


Розвиток мовної особистості учня на уроках зарубіжної літератури.

Стаття присвячена  аналізу проблем розвитку мовної особистості учнів на уроках літератури в школі у процесі вивчення художніх творів як явища мистецтва слова на засадах культурологічного підходу. У статті охарактеризовано основні підходи, стратегічні завдання та провідні принципи формування мовної особистості учнів у процесі вивчення літератури. Названі ефективні види навчальної діяльності та наведені конкретні приклади окремих видів роботи з формування мовної особистості учнів  під час вивчення античної літератури в основній школі, а саме на уроках у 6 та 8 класах.  

Світлана Сафарян. Розвиток мовної особистості учня на уроках зарубіжної літератури